Uw privacy en correcte verwerking van uw gegevens is voor ons erg belangrijk. Wij verwerken uw gegevens om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.
Per 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacy wetgeving van kracht ofwel de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming/ GDPR (General Data Protection Regulation).

In deze privacy verklaring treft u heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met uw gegevens waarbij we vanzelfsprekend voldoen aan de nieuwe wetgeving.

Wat doen we met bedrijfs- en persoonsgegevens ?

– verwerken, factureren en afhandelen van overeenkomsten
– onderhouden van de relatie met onze klanten
– algemene informatieverstrekking op marketinggebied
– voldoen aan juridische en wettelijke verplichtingen

Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken wij?
Van onze klanten kunnen de volgende gegevens worden verwerkt:
− (bedrijfs)naam
− NAW-gegevens
− Contactgegevens, waaronder e-mailadressen, postadressen en telefoonnummers

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Uw gegevens worden door ons niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
De website van printwerck.nl maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken en hoe wij deze verder kunnen optimaliseren. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd en uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Conform de richtlijnen voor bescherming van persoonsgegevens heeft printwerck een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google.

Beveiliging
printwerck heeft passende beveiligingsmaatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging of enige vorm van onrechtmatige verwerking zoveel mogelijk tegen te gaan. Wij hebben zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Deze beveiligingsmaatregelen worden periodiek herzien.

Bewaartermijn
printwerck bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt, dat wil zeggen dat wij uw gegevens bewaren zolang u klant bent, een dienst van ons heeft afgenomen of interesse blijft tonen in onze de diensten. Uiteraard altijd rekening houdend met de wettelijke fiscale bewaarplicht van 7 jaar.

Inzage, wijzigen of verwijderen van uw gegevens
U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw gegevens in te zien, te laten veranderen, of te laten verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen via privacy@printwerck.nl

Vragen of opmerkingen ?
Heeft u na het lezen van deze privacy verklaring vragen of opmerkingen ?
Neem dan even contact op via privacy@printwerck.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring
printwerck behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien we belangrijke wijzigingen doorvoeren, die gevolgen hebben voor de wijze waarop we uw persoonsgegevens verwerken, dan zullen wij dit kenbaar maken via de website.

Laatste update : 12-09-2019